dissociate

dissociate
[di΄səusieit] v անջատել, բաժանել. dissociate oneself առանձնանալ, սահմանազատ վել. dissociate public and private life անջ ատել/տարբերել հասարակական և անձ նական կյանքի շահերը. քիմ. տարրաբաժանել, քայքայել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • dissociate — UK [dɪˈsəʊsɪeɪt] / US [dɪˈsoʊʃɪˌeɪt] or disassociate UK [ˌdɪsəˈsəʊsɪˌeɪt] / US [ˌdɪsəˈsoʊʃɪˌeɪt] verb [transitive] Word forms dissociate : present tense I/you/we/they dissociate he/she/it dissociates present participle dissociating past tense… …   English dictionary

 • dissociate — dis*so ci*ate (d[i^]s*s[=o] sh[i^]*[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Dissociated}; p. pr. & vb. n. {Dissociating}.] [L. dissociatus, p. p. of dissociare to dissociate; dis + sociare to unite, associate, socius companion. See {Social}.] To separate… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • dissociate — [dɪˈsəʊsiˌeɪt] or disassociate [^ˌdɪsəˈsəʊsiˌeɪt] verb dissociate yourself from to show clearly that you are not connected with someone or something dissociation [dɪˌsəʊsiˈeɪʃ(ə)n] noun [U] …   Dictionary for writing and speaking English

 • dissociate — meaning ‘to end an assocation with’, is first recorded in 1623, slightly later than its variant disassociate, and is now the more favoured form. It is followed by from and is often used reflexively (with oneself etc.): • The mother immediately… …   Modern English usage

 • dissociate — ► VERB 1) disconnect or separate. 2) (dissociate oneself from) declare that one is not connected with (someone or something). DERIVATIVES dissociation noun dissociative adjective. ORIGIN Latin dissociare separate …   English terms dictionary

 • dissociate — [di sō′shē āt΄; ] also [, di sō′sē āt΄] vt. dissociated, dissociating [< L dissociatus, pp. of dissociare < dis , apart + sociare, to join < socius, companion: see SOCIAL] 1. to break the ties or connection between; sever association… …   English World dictionary

 • dissociate — I verb break up, cut adrift, cut off, demobilize, detach, disassociate, disband, disconnect, disencumber, disengage, disjoin, dispart, disperse, displace, dissever, disunite, divide, divorce, free, have no concern with, isolate, keep apart,… …   Law dictionary

 • dissociate — 1610s (implied in dissociated), from L. dissociatus, pp. of dissociare to separate from companionship, disunite, set at variance, from dis apart (see DIS (Cf. dis )) + sociare to join, from socius companion (see SOCIAL (Cf. social …   Etymology dictionary

 • dissociate — [v] part company with; separate abstract, alienate, break off, detach, disassociate, disband, disconnect, disengage, disjoin, disperse, disrupt, distance, disunite, divide, divorce, estrange, isolate, quit, scatter, segregate, set apart, uncouple …   New thesaurus

 • dissociate — v. (D; refl.) also: disassociate to dissociate from USAGE NOTE: Some purists prefer dissociate. D; refl., tr.) to dissociate from (we dissociate d ourselves from his views) * * * [dɪ səʊʃɪeɪt] (D; refl.) to dissociate from (USAGE NOTE: Some… …   Combinatory dictionary

 • dissociate — [[t]dɪso͟ʊʃieɪt[/t]] dissociates, dissociating, dissociated 1) VERB If you dissociate yourself from something or someone, you say or show that you are not connected with them, usually in order to avoid trouble or blame. [V pron refl from n] It… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”